Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten die door MYOBI B.V. (hierna: MYOBI) worden uitgebracht cq. uitgevoerd. De personen die door MYOBI zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid als “partner”. 

1.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of (andere) algemene voorwaarden van cliënt, bij MYOBI aangesloten partij, aanbiedende of accepterende partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   

1.4 Niet alleen MYOBI maar ook haar partners kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van MYOBI zijn vrijblijvend, tenzij door MYOBI anders is aangegeven. 

2.2 Aanbiedingen van MYOBI zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt is verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MYOBI verstrekte gegevens waarop MYOBI zijn aanbieding baseert. De cliënt staat er verder voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de dienstverlening door MYOBI heeft verstrekt. MYOBI zal de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3 Het betrekken van derden bij de dienstverlening

3.1 Het WBO-arrangement bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder legal counseling en het verstrekken van Privacy Seals. MYOBI zal deze onderdelen van het WBO-arrangement laten uitvoeren door Duthler Associates. Voor die onderdelen zijn niet de algemene voorwaarden van MYOBI van toepassing, maar zijn de algemene voorwaarden van Duthler Associates van toepassing.

3.2 Het voor andere doeleinden betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de dienstverlening door de cliënt of door MYOBI geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

4 Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen. 

4.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat MYOBI gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 

4.3 Verschuldigde bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen danwel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door MYOBI te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

4.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MYOBI de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, elektronische dossiers, databestanden, privacy seals, naslagwerk, documentatie, rapporten, overeenkomsten en formulieren evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij MYOBI of TTP Associates. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar.  

5.2 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, elektronische dossiers, databestanden, privacy seals, naslagwerk, documentatie, rapporten, overeenkomsten en formulieren te verwijderen of te wijzigen. 

5.3 Het is MYOBI toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, websites, elektronische dossiers, databestanden, privacy seals, naslagwerk, documentatie, rapporten, overeenkomsten en formulieren in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 

6 Vertrouwelijkheid

6.1 Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van MYOBI leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door MYOBI afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten.

7.2 Indien MYOBI aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van MYOBI in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MYOBI meldt.

7.4 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met MYOBI als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

7.5 Indien MYOBI een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is MYOBI jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt.

7.6 Indien MYOBI in verband met de dienstverlening wordt aangesproken door derden, vrijwaart cliënt MYOBI voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

7.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan MYOBI verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

8 Totstandkoming, duur en beëindiging

8.1 Cliënt sluit zich door middel van een aansluitovereenkomst aan bij MYOBI. 

8.2 Deze aansluitovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar. Daarna wordt de aansluitovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd tenzij deze wordt beëindigd op grond van het bepaalde in de aansluitovereenkomst, de TTP-policy of artikel 8.3.

8.3 De aansluitovereenkomst kan door cliënt worden beëindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van een lopende periode. Voor een dergelijke beëindiging zal cliënt een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht nemen.

9 Toepasselijk recht

9.1 Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen MYOBI en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen tussen MYOBI en cliënt zullen voor arbitrage op grond van het arbitragereglementworden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, tenzij cliënt of MYOBI binnen een maand nadat MYOBI of cliënt zich op dit beding heeft beroepen schriftelijk te kennen geeft te kiezen voor beslechting door de bevoegde Nederlandse rechter. 

MYOBI B.V. is gevestigd in ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27173205.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.