Vereniging

In de TTP Gedragscode AVG zijn de randvoorwaarden opgenomen voor het onder regie delen van (persoons)gegevens in het MYOBI Vertrouwensnetwerk. In hun verwerkers- en regie-overeenkomsten kunnen gebruikers van MYOBI nu gemakshalve verwijzen naar deze gedragscode. Om de gedragscode te kunnen gebruiken als gedragscode als bedoeld in de AVG (artikel 40) heeft de vereniging voorbereidingen getroffen om de TTP Gedragscode AVG goed te laten keuren door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voordelen van de gedragscode

De voordelen van een goedgekeurde gedragscode zijn onder meer dat:

  • deze als grondslag kan vormen voor gegevensuitwisseling met derde landen;
  • de toezichthouders (bijvoorbeeld de AP) het aangesloten zijn bij een goedgekeurd gedragscode ziet als een element om compliance met de AVG aan te tonen; en
  • dit eventueel matigend kan werken op de hoogte van een op te leggen boete door de AP.

De TTP Gedragscode AVG is onderdeel van het afsprakenstelsel van MYOBI, de TTP-policy. Uitgangspunt is dat als een gebruiker aan de TTP Gedragscode AVG voldoet, hij ook aan de TTP-policy voldoet. In aanvulling op de activiteiten van de vereniging, biedt MYOBI hulpmiddelen exclusief aan haar gebruikers voor het organiseren en verantwoorden van de compliance met de TTP Gedragscode AVG. Daarnaast biedt zij hulpmiddelen om de zelfverklaring met bevestiging van de FG te toetsen zodat andere gebruikers op deze verantwoording kunnen afgaan.

Voor elke gebruiker (en dus lid) heeft dit een grote toegevoegde waarde: afspraken zijn eenduidig en helder, er is één systematiek van verantwoording en deze verantwoording is ook nog interoperabel. Ketenpartners kunnen daarom vertrouwen op de informatie die in het Accountability Seal Register is opgenomen. Het voorkomt onnodige accountantskosten voor het eigen bedrijf én voor de partners.

De vereniging heeft een zogenaamde monitoring body. Deze houdt toezicht op de naleving van de gedragscode, geeft gevraagd en ongevraagd advies en toetst de werking van de gedragscode elke twee jaar.

De vereniging heeft verder een ledenraad die bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Gebruikers van MYOBI kunnen kandidaat-afgevaardigden voorstellen voor de verkiezing van de ledenraad.